top of page

PRIVACY & SAFETY

Privacy
 1. Algemeen

  1. Vera Cauwenberghs leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 als ook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Vera Cauwenberghs.
    

 2. Persoonsgegevens die verzameld worden

  1. De gegevens die u ons meedeelt

   1. In het contact gedeelte op de Website kan u ons bereiken via email communicatie waarbij u ons uw e-mail adres en enige andere persoonlijke informatie via de inhoud van uw e-mail meedeelt

  2. De gegevens die automatisch worden verzameld

   1. Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Vera Cauwenberghs en van de Google Analytics Server en geplaatst op de harde schijf van de computer van de Gebruiker. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Vera Cauwenberghs gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website. Deze cookies laten een makkelijkere en meer aangename consultatie van de Website toe. De Gebruiker kan de installatie van deze cookies weigeren door de configuratieparameters van zijn navigatiesysteem te wijzigen of door te "opt-out"-en. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

   2. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Vera Cauwenberghs en uitsluitend gedurende het bezoek aan de Website van de Gebruiker. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van het navigatiesysteem van de Gebruiker 3°) de internet paginas bezocht bij veracauwenberghs.com

   3. Bij aankoop in de winkel worden uw persoonlijkge gevevens opgeslagen voor de verwerking van de bestelling en levering van de goederen, hierbij worden uw naam en voornaam, uw adresgegevens en telefoonnummer, en eventueel credit/debit kaart gegevens, afhankelijk van de betaalwijze, bewaard bij de transactie, of indien u de keuze maakt om een account aan te maken op onze website kunnen alle bovenstaande gegevens in het ledengedeelte opgeslagen worden. Deze gegevens kunnen door de gebruiker ten allen tijde geraadpleegd en verwijderd of aangepast worden in het ledengedeelte van de website.
     

 3. Doeleinden van de verwerking

  1. Algemene doeleinden

   1. De persoonsgegevens worden verzameld om:

    1. De Gebruiker de Dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren;

    2. Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;

    3. Het verstrekken van informatie aan de Gebruiker, het verzenden van een e-mail met de verschillende aanbiedingen die de Gebruiker zouden kunnen interesseren;

    4. De technische administratie van de Website te beheren;

    5. Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

    6. De verwerking van bestellingen van gooederen.

  2. Direct marketing en mededeling aan derden

   1. De persoonsgegevens van Gebruikers worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Vera cauwenberghs hiervoor de expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen van de Gebruiker via e-mail.

   2. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan vcauw@hotmail.com of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website.

  3. Ernstige overtredingen

   1. Op verzoek kunnen gegevens van Gebruikers bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.
     

 4. Duur van het bijhouden van de gegevens

  1. Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de Dienst te leveren door Vera Cauwenberghs.
    

 5. Recht van toegang en verbetering

  1. De Gebruiker heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan vcauw@hotmail.com of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website of per brief aan vera Cauwenberghs, met maatschappelijke zetel te B-3350 Wommersom, Kwakkelstraat 7, België, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de Gebruiker.

  2. De Gebruiker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet aan Vera Cauwenberghs mee te delen. Hij dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet of onjuist meedeelt. Hij is als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan Vera Cauwenberghs.
    

 6. Recht van verzet

  1. De Gebruiker kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan vcauw@hotmail.com. Hij kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.
    

 7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

  1. Vera Cauwenberghs heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden als ook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

  2. In geen geval kan Vera Cauwenberghs aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

  3. Vera Cauwenberghs houdt eraan de Gebruiker ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Vera Cauwenberghs niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Vera Cauwenberghs. Vera Cauwenberghs is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Vera Cauwenberghs raadt de Gebruiker dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.
    

 8. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

  1. Deze Privacy Policy worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy.
    

 9. Aanvaarding

  1. Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van zijn bestelling, aanvaardt de Gebruiker alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt hij ermee in dat Vera Cauwenberghs zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.
    

 10. Taal van de Privacy Policy

  1. De oorspronkelijke taal waarin de huidige Privacy Policy we opgesteld is het Nederlands. In geval van vertalingen zal de Nederlandstalige versie steeds voorrang krijgen en als referentie dienen.
    

 11. Contact

  1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy Policy of met betrekking tot de wijze waarop Vera Cauwenberghs gegevens verzamelt kan men contact opnemen met Vera Cauwenberghs op het volgend adres: Vera Cauwenberghs, met maatschappelijke zetel te B-3350 Wommersom, Kwakkelstraat 7, België, vcauw@hotmail.com.

  2. Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden. Elke mededeling van Vera Cauwenberghs aan de Gebruiker gebeurt via e-mail aan de Gebruiker.

Veiligheid

Wix Payments en PCI-compliance

 

De veiligheid van de financiële transacties van onze gebruikers is uiterst belangrijk voor ons bij Wix Payments en wij zetten ons 100% in om u en uw klanten te beschermen. Daarom voldoet Wix Payments aan de Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS).

 

PCI naleving


De PCI DSS is de hoogste standaard voor informatiebeveiliging voor organisaties of bedrijven die creditcardbetalingen accepteren. Deze standaard biedt bescherming van de privacy en vertrouwelijkheid van de kaartgegevens die worden gebruikt om de online transactie te voltooien. 
PCI Compliance helpt een veilige omgeving te creëren door de kwaliteit van de gegevens van de kaarthouder te verbeteren en zo het aantal gevallen van creditcardfraude te verminderen. Bovendien zorgt het ervoor dat de gegevens van elke betaling veilig en fraudebestendig worden opgeslagen.  

 

Meer informatie


Klik hier om meer te lezen over PCI compliance.
 

Betalingsmethoden
Paymentmethods
Paypal
ApplePay
Klarna
bottom of page